phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Konkursy
Wyszukuj

Urząd Gminy Piątnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2022

Wójt Gminy Piątnica w dniu 24.01.2022 ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020, poz. 1057, z 2021 poz. 1038, 1243 i 1535) oraz Uchwały Nr 232/XXXIII/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 na dotacje z budżetu GMINY PIĄTNICA na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2022.

 1. Nazwa zadania konkursowego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Opis zadania:

 1. organizacja turniejów i imprez sportowych na terenie gminy Piątnica
 2. organizacja szkoleń i udział w zawodach sportowych, mających na celu osiąganie wyników sportowych na różnych poziomach rozgrywek,
 3. upowszechnianie innych form aktywności fizycznej skierowanej na poprawę kondycji fizycznej mieszkańców gminy Piątnica.

Odbiorcy zadania: mieszkańcy gminy Piątnica.

 1. Środki przeznaczone na realizację zadania: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Miejsce realizacji zadania: teren gminy Piątnica (nie dotyczy uczestnictwa w rozgrywkach wyjazdowych).

 • Adresatami konkursu są: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia zadań publicznych.
 2. Dofinansowanie ze środków Gminy Piątnica nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 3. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 15%. Termin i warunki realizacji zadania: Zadania mogą być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.
 • Na każdy rodzaj zadania, podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Terminy i warunki składania ofert

Oferty należy sporządzić i następnie złożyć do siedziby Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pok. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2022 r. w kopercie  z opisem KONKURS-SPORT. Oferty można przesłać pocztą, jednakże  o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu.

Do oferty dołącza się:

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących

2) statut

 

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu ofert znajdują się w poniższych załącznikach:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020