phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Konkursy
Wyszukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Piątnica w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki na 2022 rok.

WÓJT GMINY PIĄTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przeznaczona została kwota w wysokości                    100 000,00 zł.

 1. RODZAJE ZADAŃ:

Zadanie 1. "Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień" - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 10 000,00 zł

 

Zadanie 2. „Przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym polegające na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień” - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,00 zł

 

Zadanie 3. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród mieszkańców gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem" - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30 000,00 zł

 

Zadanie 4. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, głównie alkoholizmowi i narkomanii" - wysokość środków publicznych na realizację zadania: 20 000,00 zł .

 

 1. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: teren gminy Piątnica (nie dotyczy uczestnictwa w wyjazdowych).

 

 • ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
 1. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz mieszkańców gminy Piątnica.
 2. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż środki finansowe określone w regulaminie konkursu.
 3. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 85% kosztów kwalifikowalnych realizacji całości zadania. Udział innych środków w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 15% gdzie min. 10% stanowią środki finansowe.
 4. Na każdy rodzaj zadania, podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Wsparcie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:

koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego):

 • wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania
 • transport, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zadania (w przypadku wyjazdów)
 • obsługa specjalistyczna (np. wynagrodzenia specjalistów)
 • wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia
 • zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np. ubezpieczenie, opracowana graficzne, druk ulotek i materiałów profilaktyki przeciwalkoholowej, zakup materiałów plastycznych itp.)
 • zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania (np. medale, statuetki, inne rzeczowe)
 • obsługę techniczną zadania - do wysokości 5% całkowitej wartości zadania

koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania - działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym, kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu), księgowość związana wyłącznie z realizowanym zadaniem – do wysokości 15% wartości zadania.

 1. TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć do siedziby Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pok. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02.2021 r. w kopercie z opisem KONKURS-PROFILAKTYKA. Oferty można przesłać pocztą, jednakże o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu.

Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny dokument określający osobowość prawną wypis z KRS-u lub wypis z ewidencji,

b) statut,

c) pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu ( w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),

d) PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 

Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020