phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

OGŁOSZENIE O DRUGIM NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTÓW NA ZAKUP I BUDOWĘ MIKROINSTALACJI OZE

WÓJT GMINY PIĄTNICA

ogłasza drugi otwarty nabór wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: fotowoltaicznych  i solarnych na terenie gminy Piątnica w ramach projektu „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uczestnik jest rozumiany jako Grantobiorca, może otrzymać dofinansowanie na poziomie  maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z § 7 pkt. 1-3 zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację Projektu.

W projekcie przewiduje się przyznanie grantów dla 82 Grantobiorców na wykonanie następujących instalacji:

- 17 komplety instalacji fotowoltaicznych do 5 kWp i kolektorów słonecznych (tzw. hybryd),

- 65 pojedynczych instalacji fotowoltaicznych poniżej 5 kWp,

 

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej mogą wynieść 7 000,00 zł za 1 kW

Termin składania wniosku o udział w projekcie rozpoczyna się od 25.02.2022 r. do 11.03.2022 r.

Miejsce składania w Urzędzie Gminy Piątnica pokój 8 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30.

Termin i sposób rozstrzygnięcia

Lista zakwalifikowanych mieszkańców jak też lista rezerwowa będzie upubliczniona, poprzez jej zawieszenie na stornie www.gminy i tablicy ogłoszeń,  do 21.02.2022 r.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udziału w Projekcie, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Dokument potwierdzający zapotrzebowanie na energii elektryczną, wystawiony przez dostawcę energii za okres roczny lub półroczny poprzedzający rok złożenia wniosku, (2021).

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin lub poza terminem określonym niniejszym Regulaminem  nie będą rozpatrywane.

Etapy  realizacji od złożenia wniosku:

 1. Dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych przez Grantobiorcę w odpowiedzi na ogłoszony nabór przez Gminę (od 25.02.2022r. do 11.03.2022 r.)
 2. Ocena formalna i merytoryczna dokumentów zgłoszeniowych dostarczonych przez Grantobiorców do 16.03.2022 r.
 3. Zbieranie ofert (na druku zał. 6 lub/i 7) od potencjalnych Wykonawców przez uczestników zakwalifikowanych na listę podstawową i wybór najkorzystniejszej oferty,
 4. Wizyta inspektora i/lub sprawdzenie zebranych ofert służąca weryfikacji dokumentów zebranych przez Grantobiorcę do podpisania umowy o powierzenie grantu;
 5. Rekomendacje Inspektora do podpisania umów z Grantobiorcami,
 6. Zawieranie umów Grantobiorcy z Grantodawcą o powierzeniu grantu (wzór umowy stanowi załącznik do Regulaminu),
 7. Realizacja Inwestycji przez Grantobiorcę do 120 dni od daty podpisania umowy o powierzenie grantu, lecz nie później, niż do 31/12/2022r.
 8. Odbiór instalacji OZE przez Grantobiorcę od Wykonawcy i powiadomienie Gminy,
 9. Wizyta w miejscu montażu mikroinstalacji OZE, przed złożeniem wniosku o płatność (odbiór Inwestycji przez inspektora nadzoru),
 10. Złożenie przez Grantobiorcę wniosku o płatność do Gminy,
 11. Ocena złożonego wniosku o rozliczenie Grantu przez Gminę, jego uzupełnienia i akceptacja,
 12. Otrzymanie przez Grantobiorcę, grantu w terminie 30 dni od daty poprawnie złożonego wniosku o wypłatę Grantu.

 

Załączniki do ogłoszenia:                         

 

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020