phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Otwarty nabór wniosków o udzielenie grantów na zakup i budowę mikroinstalacji OZE

WÓJT GMINY PIĄTNICA

ogłasza pierwszy otwarty nabór wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: fotowoltaicznych  i solarnych na terenie gminy Piątnica w ramach projektu „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uczestnik jest rozumiany jako Grantobiorca, może otrzymać dofinansowanie na poziomie  maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z § 7 pkt. 1-3 zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację Projektu.

W projekcie przewiduje się przyznanie grantów dla 82 Grantobiorców na wykonanie następujących instalacji:

- 17 komplety instalacji fotowoltaicznych do 5 kWp i kolektorów słonecznych (tzw. hybryd),

- 65 pojedynczych instalacji fotowoltaicznych poniżej 5 kWp,

                                                                                                          

Termin składania wniosku o udział w projekcie trwa od 10.01.2022 r. do 04.02.2022 r.

Miejsce składania w Urzędzie Gminy Piątnica pokój 8 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30.

Termin i sposób rozstrzygnięcia

Lista zakwalifikowanych mieszkańców jak też lista rezerwowa będzie upubliczniona, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.gminapiatnica.pl i tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Piątnica,  do dnia 21.02.2022 r.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udziału w Projekcie, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Dokument potwierdzający zapotrzebowanie na energię elektryczną, wystawiony przez dostawcę energii za okres roczny lub półroczny poprzedzający rok złożenia wniosku, (2021).

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin lub poza terminem określonym niniejszym Regulaminem  nie będą rozpatrywane.

Etapy  realizacji od złożenia wniosku:

 1. Dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych przez Grantobiorcę w odpowiedzi na ogłoszony nabór przez Gminę (od 10.01.2022r. do 04.02.2022 r.
 2. Ocena formalna i merytoryczna dokumentów zgłoszeniowych dostarczonych przez Grantobiorców do 18.02.2022 r.
 3. Publikacja listy podstawowej i rezerwowej 21.02.2022 r.
 4. Zbieranie ofert (na druku zał. 6 lub/i 7) od potencjalnych Wykonawców przez uczestników zakwalifikowanych na listę podstawową i wybór najkorzystniejszej oferty,
 5. Wizyta Inspektora nadzoru i sprawdzenie zebranych ofert od wykonawców (kontrola inwestycji doraźna) służąca weryfikacji dokumentów zebranych przez Grantobiorcę do podpisania umowy o powierzenie grantu,
 6. Rekomendacje Inspektora  do podpisania umów z Grantobiorcami,
 7. Zawieranie umów Grantobiorcy z Grantodawcą o powierzeniu grantu (wzór umowy stanowi załącznik do Regulaminu),
 8. Realizacja Inwestycji przez Grantobiorcę do 120 dni od daty podpisania umowy o powierzenie grantu, lecz nie później, niż do 31.12.2022 r.
 9. Odbiór instalacji OZE przez Grantobiorcę od Wykonawcy i powiadomienie Gminy,
 10. Wizyta Inspektora nadzoru w miejscu montażu mikroinstalacji OZE, przed złożeniem wniosku o płatność (odbiór Inwestycji przez inspektora nadzoru),
 11. Złożenie przez Grantobiorcę wniosku o płatność do Gminy,
 12. Ocena złożonego wniosku o rozliczenie Grantu przez Gminę, jego uzupełnienia i akceptacja,
 13. Otrzymanie przez Grantobiorcę, grantu w terminie 30 dni od daty poprawnie złożonego wniosku o wypłatę Grantu.

 

UWAGA: Nabór dotyczy wyłącznie osób, których deklaracje wpłynęły w okresie od października 2019 do stycznia 2020 roku.

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020